فارسي  
  Browse SEC
      Home
      Organization Chart
      Certificates
      Sample Documents
      Project in a Glance
      Petrochemical Projects
      Oil Projects
      Gas Projects
      Cement Projects
      Steel Structure Projects
      Software Facility
      Hardware Facility
      Code & Standards
      Gallery
      Resume
      News
      Network Map
      FTP
Sample Documents  Mechanical Equipment
  Fired Heaters & Reformers
         Engineering Documents(By Others)
               Assaluyeh Incineration Plant(Basic Design by KTI)
                  DW-0141-002-2-0.pdf
                  DW-0141-002-3-0.pdf
                  DW-0141-002-8-0.pdf
                  DW-0141-004-4-0.pdf

               Assaluyeh Urea & Ammonia 1,2 (Basic Design by TOYO)
                  New-2001.pdf
                  T10-Hm-1037A.pdf
                  T10-Hm-1038A.pdf
                  T10-Hm-3001B-Rev2-By .pdf


               Darquain Oil Field Iran(Basic Design by Linde)
                  1378-1-100-1-r3 (PENDING).pdf
                  1378-1-102-1-r3.pdf
                  1378-1-104-1-r1.pdf
                  1378-8-100-1-r4.pdf

                  1378-8-101-1-r3.pdf

               Kermanshah Urea & Ammonia(Basic Design by KAWASAKI)
                  209-D001Rev1.pdf
                  209-D002.pdf
                  213-D216Rev0(K1).pdf
                  214-D101Rev1(K).pdf

                  214-D102Rev1(K).pdf

               Razi 3rd Ammonia Plant(Basic Design by Linde)
                  1359-1-100-1-r4.pdf
                  1359-1-102-1-r5.pdf
                  1359-1-112-1-r2.pdf
                  1359-1-114-1-SH1-r3.pdf

                  1359-8-101-1-r5.pdf
                  1359-8-105-1-r3.pdf
                  1359-8-106-1-r0.pdf


         Fabrication Drawings(By SEC)
               Assaluyeh Incineration Plant
                  41-55-VD-0141-56-F002-015-SH-1.pdf
                  41-55-VD-0141-56-F002-015-SH-2.pdf
                  41-55-VD-0141-56-F002-015-SH-4.pdf
                  41-55-VD-0141-57-F002-071-SH-1.pdf


               Darquain Oil Field Iran
                  1378-R002-1-r4.pdf
                  1378-R014-1-r3.pdf
                  1378-R014-2-r3.pdf


               Razi 3rd Ammonia Plant
                  001-VD-263-075-A3-L001-SH-2.pdf
                  002-Vd-263-055-A3-C002-SH-1.pdf
                  002-Vd-263-055-A3-C002-SH-2.pdf
                  002-Vd-263-055-A3-C002-SH-3.pdf

                  002-Vd-263-055-A3-C002-SH-4.pdf
                  002-Vd-263-075-A3-P002-SH-1.pdf
                  003-Vd-263-052-A3-R003-SH-1.pdf
                  003-Vd-263-052-A3-R003-SH-2.pdf

               Urea & Ammonia (Kermanshah)
                  A91C01.pdf
                  R21S01-SH-3.pdf
                  R21S01-SH-4.pdf
                  R22L04.pdf


               Urea & Ammonia 1,2 (Assaluyeh)
                  10-Hm-1001-403-SH-1.pdf
                  10-Hm-1024-A3-411A-SH-1.pdf
                  10-Hm-1024-A3-411A-SH-3.pdf
                  10-Hm-1024-A3-411A-SH-4.pdf

 
 
Copyright 2009 Sabz Engineering Company- All right reserved.