فارسي  
  Browse SEC
      Home
      Organization Chart
      Certificates
      Sample Documents
      Project in a Glance
      Petrochemical Projects
      Oil Projects
      Gas Projects
      Cement Projects
      Steel Structure Projects
      Software Facility
      Hardware Facility
      Code & Standards
      Gallery
      Resume
      News
      Network Map
      FTP
Sample Documents 

  3d Models
            Building.pdf
            Pipe Rack1.pdf
            Pipe Rack4.pdf

            Pre Heater.pdf
            Tank.pdf
            Ware House.pdf


 
Design Documents        
         66 kv transfer
            1.JPG

        
 Dome Roof Design
            1.JPG
            2.JPG
            Roof Calculation Book -API DESIGN.pdf

            Roof Calculation Book -UBC DESIGN.pdf
  

  Fabrication Drawings     
         Building
            1.pdf
            2.pdf
            3.pdf
            4.pdf

            5.pdf

            6.pdf
            7.pdf
            8.pdf

            9.pdf


        
 Dome Roof
            1.pdf
            2.pdf
            3.pdf
            5.pdf
            Assembly.pdf
            Assembly1.pdf
            Be-14.pdf

            Pl.01.pdf

            Ra-01.pdf
            RA-10.pdf


         Pre Heater
            10.pdf
            2.pdf
            3.pdf
            4.pdf
            7.pdf
            8.pdf

 
 
Copyright 2009 Sabz Engineering Company- All right reserved.